v. 3 n. 2 (2016): Espiritualidade no Mundo Moderno II