Schwantes, Caio Sato. 2021. “Roteiro Para O Encontro diplomático Da Ilha Käio”. METAgraphias 5 (3). https://periodicos.unb.br/index.php/metagraphias/article/view/36072.