[1]
Mota, M. 2021. Sound-Oriented Textuality: The Case of Heraclitus. Revista Archai. 31 (Dec. 2021). DOI:https://doi.org/10.14195/1984-249X_31_15.