(1)
Maybury-Lewis, D. Estrutura E estrat├ęgias. anuarioantropologico 2018, 11, 117-129.